Javni natječaj

Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona br. 07/19.), članka 35. Statuta Javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila, članka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila i na osnovu članka 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila, raspisuje se:

Javni natječaj
za prijem u radni odnos

I-NAZIV I OPIS RADNOG MJESTA

 1. Tajnik – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme:
 • vodi opće poslove Centra, sve administrativne poslove, vodi protokol, arhivira spise i čuva pečate Centra,
 • pravi godišnji plan javnih nabavki koji odobrava ravnatelj i radi na njegovim izmjenama te prema Rješenjima ravnatelja sprovodi procedure javnih nabavki, izrađuje potrebnu dokumentaciju i objavljuje rezultate na portalu Agencije za javne nabavke,
 • prima i otprema poštu u pisanom ili elektronskom obliku, vodi korespondenciju te vodi knjigu otpreme pošte,
 • vodi matičnu knjigu zaposlenih, vodi dosje radnika, pravi Rješenja za godišnje odmore radnika,
 • priprema ugovore i stara se o njihovom potpisivanju i izvršenju,
 • prijavljuje i odjavljuje zaposlenike sa zdravstvenog i penzijskog osiguranja te dostavlja podatke od značaja za osiguranje,
 • prati realizaciju projekata te pravi i čuva potrebnu prateću dokumentaciju,
 • daje potvrde zaposlenicima i drugim licima o podacima o kojima Centar vodi evidencije,
 • vodi arhivu Upravnog odbora, vodi zapisnik na sjednicama organa Centra i stara se o izradi njihovih odluka,
 • realizira marketinške aktivnosti vezane za programsku shemu Centra,
 • sudjeluje u pripremi i realiziranju programskih aktivnosti Centra,
 • asistira prilikom izrade publikacije iz područja kulture,
 • zadužen je za praćenje javnih natječaja vezanih za djelatnosti Centra,
 • vrši nadzor nad PP aparatima, elektro i vodovodnim instalacijama, te u slučaju neispravnosti istih obavještava ravnatelja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja,
 • obavezan je štititi interese Centra i pridržavati se Pravila i općih normativnih akata kojima je reguliran rad u Ustanovi.

II – UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

 1. Opći uvjeti
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za ovo radno mjesto.
 1. Posebni uvjeti:
 • ili VI. stupanj stručne spreme  (VSS ili VŠ) društvenog usmjerenja ili I. i II. ciklusa Bolonjskog procesa obrazovanja i druge uvjete propisane Zakonom.

III –  SADRŽAJ PRIJAVE

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):

 • Životopis,

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci,

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 (šest) mjeseci,
 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 (tri) mjeseca)- samo za izabranog kandidata koji je dužan isto dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema na radno mjesto),
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi.

IV – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme od 01.12. 2020. godine
Mjesto obavljanja radnog odnosa je Javna ustanova Hrvatski kulturni centar Nova Bila. Radno vrijeme je prema rasporedu rada Centra.

V – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG NATJEČAJA

Obavijest o javnom natječaju će se objaviti u  Dnevnom listu, a kompletan tekst javnog natječaja na web stranici Javne ustanove www.hkcnova.ba i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

VI – ROK ZA PREDAJU PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

VII – NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 1. Prijavu s traženim dokumentima dostaviti poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti na adresu:

Javna ustanova Hrvatski kulturni centar Nova Bila,

Nova Bila bb, 72276, Nova Bila

S naznakom „ PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ“.

 1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a prijave su im potpune i blagovremene, bit će podvrgnuti pismenom testu i intervjuu. Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavit će se na stranici najmanje sedam dana prije održavanja ispita. O terminu testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem telefona. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 3. Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.), koje prilažu uz prijavu na javni natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojim imaju prednosti.
 4. Za dodatne informacije kontakt telefon je 00387 30 707 046. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

JU HRVATSKI KULTURNI CENTAR NOVA BILA
ravnatelj: Dragan Đido