Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na Maskembalu u Novom Travniku Maskembal za djecu na platou Hrvatskog kulturnog centra Treća repriza predstave "Zaljubljeni car" u Franšiznom centru BiH Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na maskembalu u Zenici Druga repriza predstave "Zaljubljeni car" u KŠC - u Travnik Prva repriza predstave "Zaljubljeni car" u OŠ Nova Bila Premijera predstave "Zaljubljeni car" VS "Lašvanske dive" HKC-a Nova Bila na manifestacji SPORTAŠ GODINE 11. Božićni koncert "Božić u Travniku" Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na božićnom koncertu u Zenici 
 
 
 
UKUPAN BROJ POSJETA: 1212923   POSTAVI KAO POČETNU STRANICU        KONTAKT
Galerija slika


Video galerija

Na temelju članka 27. stavka 1. alineja 1. Zakona o ustanovama („Službeni list BiH“ br.6/92; „Službene novine BiH“ br. 8/93 i 13/94), Rješenja Ministarstva društvenih djelatnosti Mostar  Hrvatske Republike Herceg Bosne br: 01-751/96 (o ocjeni suglasnosti na Odluke sa zakonom Općinskog vijeća Travnik s/s u Novoj Biloj o utemeljenju Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, Rješenja       Višeg suda Travnik sa sjedištem u Vitezu o utemeljenju ustanove br: Us/V-27/96 i Upisa u sudski registar ustanove br: Us/V-27/96 Upravno Vijeće Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, na svojoj redovitoj sjednici održanoj ______________ donijelo je slijedeći:

 

                                                        

 

S T A T U T

 

Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila

 

 

 

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Hrvatski kulturni centar Nova Bila (u daljnjem tekstu Centar) je neprofitabilna pravna osoba.

 

 

Članak 2.

 

Centar se smatra osnovanim kao ustanova danom izdavanja Rješenja Ministarstva društvenih djelatnosti Mostar  Hrvatske Republike Herceg Bosne br: 01-751/96., a svojstvo pravne osobe stječe danom izdavanja Rješenje Višeg suda Travnik sa sjedištem u Vitezu o utemeljenju ustanove br: Us/V-27/96 i Upisa u sudski registar ustanove br: Us/V-27/96

Prava i obveze Centra utvrđene su Zakonom o ustanovama ( u daljnjem tekstu: Zakon ) i ovim Statutom.

 

Članak 3.

 

Naziv centra je: «Hrvatski kulturni centar Nova Bila«.

Skraćeni naziv Centra je: HKC N. Bila

Sjedište Centra je: Nova Bila bb.

 

Članak 4.

 

Centar ima pečat četvrtastog oblika, promjera 60x30 mm, a sadrži naziv i sjedište Centra« Hrvatski kulturni centar Nova Bila«, te telefon i faks broj Centra.

Pečat se koristi za svakodnevno poslovanje Centra.

O korištenju pečata, načinu njihovog korištenja te osobama koje su odgovorne za čuvanje odlučuje ravnatelj Centra.

 

 

 

Članak 5.

 

      Centar je ustrojen kao jedinstvena organizacijska cjelina u kojoj se obavljaju svi   administrativni poslovi.

 

Članak 6.

 

Rad Centra je javan.

       Javnost rada Centra osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

 

Članak 7.

 

Područje djelovanja Centra je općina Travnik, Nova Bila, a po potrebi Centar može djelovati i na drugim područjima.

 

II  DJELATNOST CENTRA

 

Članak 8.

 

Centar obavlja slijedeće djelatnosti:

 

·       njegovanje kulturne baštine

·       poticanje, ravnanje i promicanje glazbene djelatnosti

·       dramska sekcija

·       kulturološko-etnografska djelatnost

·       organiziranje kazališnih i glazbeno-scenskih priredbi

·       koordinacija rada udruga u kulturi

·       organiziranje kulturnih skupova i izložbi

·       upravljanje objektima za kulturne priredbe

·       izdavanje knjiga iz područja kulture

·       izdavanje periodičnih publikacija iz područja kulture

·       izdavanje audio i video zapisa

·       prikazivanje filmova

·       organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i tribina, te iniciranje znanstvenog proučavanja povijesti, te kulturnih, gospodarskih i drugih tradicionalnih vrijednosti na ukupnom području djelovanja Centra kao i njenih znamenitosti.

 

III   ORGANI UPRAVLJANJA

 

Članak 9.

 

Tijela Centra su:

 

1.     Upravno vijeće Centra

2.     Ravnatelj

3.     Kolegij Centra

 

 

 

1.Upravno vijeće Centra

 

 

Članak 10.

 

Upravno vijeće Centra je upravljački organ Centra.

 

Članak 11.

 

Upravno vijeće Centra:

 

·       donosi program rada i razvoja Centra

·       nadzire njegovo izvršavanje

·       odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

·       predlaže osnivaču promjenu djelatnosti

·       daje osnivaču i ravnatelju Centra prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

·       imenuje i razrješava ravnatelja Centra

·       donosi opće akte Centra

·       utvrđuje prijedlog Statuta

·       donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća

·       odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim programom

·       odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga

 

Članak 12.

 

Upravno vijeće Centra sastoji se od tri ( 3 ) člana.

Dva člana Upravnog vijeća biraju se iz redova osnivača, a jedan član iz reda uposlenih.

Članove Upravnog vijeća Centra imenuje i razrješava Općinsko vijeće Travnik.

 

Članak 13.

 

Prijedloge za članove Upravnog vijeća Centra mogu Općinskom  vijeću podnositi pojedinci kao i članovi Centra, odnosno udruge u kulturi.

 

Članak 14.

 

Svaki pojedini član Upravnog vijeća dužan se je osobno izjasniti o svojem prihvaćanju članstva u Upravnom vijeću Centra.

 

Članak 15.

Upravno vijeće Centra ima predsjednika i dva člana vijeća. Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Općinsko vijeće Travnik iz reda osnivača.

 

 

 

 

Članak 16.

 

Članovi Upravnog vijeća Centra dužni su sudjelovati u radu Upravnog vijeća, na redovitim i izvanrednim sjednicama, te prema svojim mogućnostima i sposobnostima pomagati u ostvarenju usvojenog programa Centra.

 

Članak 17.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri ( 4 ) godine.

Članovima Upravnog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji su izabrani:

 

·       razrješenjem Općinskog vijeća

·       na osobni zahtjev ( ostavka )

·       promjenom mjesta boravka

·       teže narušenim zdravstvenim stanjem

·       smrću

 

U slučaju davanja ostavke, član Upravnog vijeća dužan je podnijeti obrazloženje uz ostavku.

Član Upravnog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te ne provodi odluke Upravnog vijeća.

Na mjesto člana Upravnog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je prethodnik izabran.

 

Članak 18.

 

Upravno vijeće radi na sjednicama.

Radom Upravnog vijeća Centra rukovodi predsjednik.

Predsjednik saziva sjednice, predlaže dnevni red, te predsjedava sjednicama.

U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća sjednicu saziva i predsjedava joj član Upravnog vijeća kojeg Upravno vijeće odredi.

 

Članak 19.

 

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici nazoči više od polovice članova Vijeća.

Upravno vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

U posebnim prilikama, Upravno vijeće može raspravljati i bez potrebnog broja članova, ali se tada ne mogu donositi odluke.

 

Članak 20.

 

Upravno vijeće Centra može ovlastiti predsjednika da u njihovo ime raspravlja, a u određenim slučajevima i odlučuje zajedno s ravnateljem Centra.

Predsjednik se ne može ovlastiti da raspravlja s ravnateljem i odlučuje o statusnim pitanjima Centra.

Pri davanju ovlaštenja za samostalno raspravljanje i odlučivanje, Upravno vijeće daje pismenu suglasnost uz taksativno navođenje točaka o kojima se može raspravljati.

 

 

 

Članak 21.

 

Svaki član Upravnog vijeća može se zadužiti za određeno područje djelovanja.

 

 

Članak 22.

 

Upravno vijeće Centra može predlagati ravnatelju određene poslove koji bi unaprijedili rad Centra.

Ravnatelj se o takvim prijedlozima nije dužan izjašnjavati.

 

Članak 23.

 

Svaki član Upravnog vijeća Centra ima pravo predlagati točke dnevnog reda.

Svaki član Upravnog vijeća Centra ima pravo predlagati izmjene u Statutu i drugim aktima Centra.

O prijedlozima iz prethodnog stavka u roku od sedam dana, od dana dostavljanja prijedloga, mora biti izviješten ravnatelj.

 

Članak 24.

 

Upravno vijeće odluke donosi, u pravilu, javnim glasovanjem.

Upravno vijeće može odlučiti da se o određenim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednica Upravnog vijeća i druga pitanja vezana uz održavanje sjednica Upravnog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

2.  Ravnatelj

Članak 25.

 

Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja ima završen VI ili VII stupanj stručne spreme       ( VŠ ili VSS ) društvenog usmjerenja, 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i druge uvjete propisane Zakonom.

 

Članak 26.

 

Za mjesto ravnatelja raspisuje se javni natječaj.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće Centra na vrijeme od četiri ( 4 ) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Članak 27.

 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja, na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće će imenovati vršitelja dužnosti, ali najduže do godinu dana.

Vršitelj dužnosti ima prava, obveze i odgovornost ravnatelja.

                                                             

                                                      

 

 

Članak 28.

 

Ravnatelja Centra, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Upravno vijeće.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja Centra ima prava i dužnosti ravnatelja.

 

Članak 29.

 

Ravnatelj Centra organizira i rukovodi radom i poslovanjem Centra, i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Centra.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću.

Ravnatelj ne može biti član Upravnog vijeća.

Ravnatelj Centra:

 

·       organizira, vodi rad i poslovanje Centra

·       predstavlja i zastupa Centar

·       poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra

·       zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

·       odgovara za zakonitost rada Centra

·       provodi odluke Upravnog vijeća

·       odgovara za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Centru

·       odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju zaposlenika, o prestanku rada zaposlenika po prethodnom odobrenju Upravnog vijeća, a u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Centra

·       predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Centra

·       odlučuje o povjeri stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Centra

·       potpisuje poslovnu dokumentaciju

·       priprema, zajedno s predsjednikom Vijeća, sjednice Upravnog vijeća

·       podnosi Upravnom vijeću izvješće o svom radu, o radu Centra, najmanje jedanput godišnje, te predlaže mjere za unaprjeđenje organizacije rada Centra

·       priprema prijedloge akata koji su neophodno potrebni radi obavljanja poslova Centra

·       obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Centra i Odlukama tijela Centra

 

Članak 30.

 

Ravnatelj može, uz obrazloženje, predložiti Upravnom vijeću Centra izmjene u Statutu kao i u drugim općim aktima Centra.

 

Članak 31.

 

Ravnatelj može predložiti sjednice Upravnog vijeća bez posebnog obrazloženja.

O prijedlogu ravnatelja da se održi sastanak Upravnog vijeća odlučuje predsjednik Upravnog vijeća Centra. 

Ukoliko odbije prijedlog ravnatelja, predsjednik Upravnog vijeća Centra dužan je u roku od sedam dana dati pismeno obrazloženje svoje odluke.

Ukoliko u roku od sedam dana predsjednik Upravnog vijeća Centra ne obrazloži pismeno svoju odluku o neprihvaćanju prijedloga ravnatelja, ravnatelj može sam sazvati sjednicu.

Članak 32.

 

Ukoliko ravnatelj sam sazove sjednicu Upravnog vijeća Centra on joj mora nazočiti, ali nema pravo odlučivanja.

 

Članak 33.

 

Na sjednicama Upravnog vijeća Centra ravnatelj može raspravljati o dnevnom redu, po svakoj ili po pojedinim točkama, ali ne može sudjelovati u odlučivanju.

 

Članak 34.

 

Ravnatelj je obvezan nazočiti sjednicama, a ukoliko ne može nazočiti sjednici, dužan je najmanje dva dana prije određenog roka, pismeno ili usmeno izvijestiti predsjednika Upravnog vijeća Centra o razlozima svoje nenazočnosti.

 

Članak 35.

 

Ravnatelj Centra može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:

 

·       na osobni zahtjev.

·       na prijedlog svakog člana Upravnog vijeća i Općinskog vijeća Travnik

·       ako se utvrdi da zbog lošeg rada ravnatelja Centra ne ispunjava svrhu zbog koje je osnovan.

·       ako se utvrdi da ravnatelj ne provodi utvrđenu politiku koju je usvojilo Upravno vijeće Centra.

·       ako počini kazneno djelo za koje je previđena kazna u trajanju preko godinu dana.

·       ako se utvrdi da je ravnatelj po prijemu iskazao lažno dokumentirano stanje o vlastitim kvalifikacijama, te o državljanstvu.

·       ako je nedvosmisleno i dokumentirano da je osoba koja obavlja funkciju ravnatelja teže narušenog duševnog ili tjelesnog zdravlja te zbog toga ne može obavljati funkciju.

 

Prijedloge za pokretanje postupka za razrješenje razmatra i ispituje navode prijedloga komisija koju imenuje Upravno vijeće iz redova Vijeća.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju ravnatelja donosi Upravno vijeće Centra glasovanjem.

Za usvajanje prijedloga za razrješenje ravnatelja potrebna je natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća.

U slučaju rasprave o razrješenju ravnatelja, ravnatelj ima pravo biti nazočan, osim u dijelu kad se odlučuje o razrješenju.

U slučaju razrješenja ravnatelja Centra Općinsko vijeće  će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja i raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak 36.

 

Ravnatelj je dužan u roku od dva mjeseca od dana imenovanja predložiti Upravnom vijeću Centra prijedlog programa rada za tekuću godinu.

 

 

3. Kolegij-Centra

 

Članak 37.

 

Centar ima kolegij.

Kolegij Centra sačinjavaju sve osobe koje su u redovnom ili ugovornom odnosu s Centrom.

 

Članak 38.

 

Sjednice kolegija saziva i njima predsjedava ravnatelj Centra.

 

Članak 39.

 

Na sjednice kolegija ravnatelj ima pravo pozvati i pojedine osobe kao goste izvještače.

 

Članak 40.

 

Na sjednicama kolegija raspravlja se o tekućoj i aktualnoj problematici Centra.

 

Članak 41.

 

Kolegij Centra može se održati i ako ima manje od polovine ukupnog članstva.

 

Članak 42.

 

Kolegij donosi prijedloge i zaključke.

Prijedloge i zaključke kolegija ravnatelj je dužan razmotriti i o njima, na redovitim sjednicama, izvijestiti Upravno vijeće Centra.

 

Članak 43.

 

Prijedlozi i zaključci kolegija nisu obvezatni ni za ravnatelja niti za Upravno vijeće Centra.

 

Članak 44.

 

Kolegij Centra može ovlastiti jednu osobu koja će u njihovo ime raspravljati s ravnateljem ili Upravnim vijećem Centra.

 

Članak 45.

 

Sjednice kolegija Centra održavaju se prema potrebi.

 

IV  POSEBNE ODREDBE

 

Članak 46.

 

Centar može primati redovite i izvanredne članove.

 

 

 

Članak 47.

 

Redoviti član Centra je počasna dužnost koja se dodjeljuje pojedincima koji su se svojim djelovanjem istakli na području kulture i drugih javnih djelatnosti.

O primanju u redovito članstvo Centra odlučuje Upravno vijeće Centra, na sjednici na kojoj je nazočan i ravnatelj Centra.

Odluka je donesena ako je za nju glasovala polovina nazočnih članova Vijeća.

 

Članak 48.

 

Prijedlog o primanju u redovito članstvo Centra mogu dati pojedinci i pravne osobe, svaki pojedini član Upravnog vijeća, te ravnatelj.

 

Članak 49.

 

Osoba koja je predložena za primanje u redovno članstvo Centra mora se o tome posebno izjasniti, pismeno ili usmeno.

 

Članak 50.

 

Redoviti član Centra upisuje se u posebnu knjigu članstva.

 

Članak 51.

 

Redoviti član Centra može biti pozvan na sjednice Upravnog vijeća Centra, a može i neposredno surađivati s ravnateljem, ukoliko se provodi dio programa Centra u kojem on može doprinijeti.

 

Članak 52.

 

Redoviti član Centra nema pravo na novčanu naknadu, osim ako je za određeni posao tako određeno odlukom Upravnog vijeća.

 

Članak53.

 

Izvanredni član Centra je počasno mjesto.

 

Članak 54.

 

Izvanrednim članom Centra postaje osoba koju predloži pojedinac, pravna osoba, bilo koji član Upravnog vijeća ili ravnatelj, a prijedlog usvoji Upravno vijeće većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 55.

 

Izvanredni član Vijeća upisuje se u knjigu članstva.

 

 

 

 

Članak 56.

 

Izvanredni član Centra je osoba koja se svojim djelovanjem istakla na području kulture ili drugih javnih djelatnosti, ali nije u mogućnosti stalno biti na raspolaganju Centru.

 

Članak 57.

 

Centar utvrđuje i donosi godišnje nagrade za pojedina područja javnog i kulturnog djelovanja.

O nazivu, vrsti i obliku nagrade utvrđuje se posebnim Pravilnikom.

 

Članak 58.

 

Prijedloge za nagradu mogu Centru isticati pojedinci i pravne osobe, svaki član Upravnog vijeće te ravnatelj.

 

Članak 59.

 

O dodjeli nagrade odlučuje se na zajedničkoj sjednici Upravnog vijeća i ravnatelja.

Na toj sjednici ravnatelj ima pravo odlučivanja.

 

Članak 60.

 

Odluka o nagradi donosi se većinom glasova nazočnih na sjednici.

Da bi se sjednica mogla održati potrebna je natpolovična većina svih članova Upravnog vijeća.

 

Članak 61.

 

Nagradu dodjeljuje u ime Centra ravnatelj.

 

Članak 62.

 

Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje na posebnim svečanim sjednicama.

Vrijeme održavanja takve sjednice utvrđuje se posebnim Pravilnikom.

 

Članak 63.

Nagrade mogu dobiti pojedinci i pravne osobe.

Ukoliko je pojedinac ili pravna osoba dobila nagradu, to ne priječi da istu ili drugačiju nagradu dobije u ponovnom postupku nagrađivanja.

 

Članak 64.

 

Nagrade se daju prvenstveno za unaprjeđivanje kulturnih i javnih djelatnosti na području Općine Travanik.

       Nagrade se mogu dodjeljivati i za doprinos na području kulture, pojedincima i pravnim      

       osobama    

       s drugih područja.

Dobitnik nagrade se upisuje u knjigu nagrada.

 

 

ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U CENTRU

 

Članak 65.

 

Svaki član tijela Centra osobno je odgovoran za svjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Centra odgovoran je za svoj rad tijelu Centra koje ga je izabralo.

Ravnatelj Centra je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.

 

GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

 

Članak 66.

 

Centar nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Centar odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Članak 67.

 

Financijsko – materijalno poslovanje Centra vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Sredstva Centra vode se na jedinstvenom računu.

 

Članak 68.

 

Za svaku poslovnu godinu Centar utvrđuje program rada i financijski plan.

 

Članak 69.

 

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Centra utvrđuje Upravno vijeće i podnosi ga osnivaču, do kraja studenog tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu.

Centar obvezno, sredstva s kojim raspolaže, sukladno ovom Statutu koristi namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

 

Članak 70.

 

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Centra sadrži pojedinačno utvrđene planirane izdatke i potrebna financijska sredstva za rad Centra.

Prijedlog programa rada i financijski plan Centar dostavlja na razmatranje Općinskom vijeću Travnik.

 

Članak 71.

 

Tijekom godine Centar može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

 

                                                             

 

 

 

Članak 72.

 

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Upravno vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Centra.

 

Članak 73.

 

Upravno vijeće dužno je osnivaču podnijeti financijsko izvješće u roku koje ono odredi.

 

Članak 74.

 

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Upravno vijeće podnosi osnivaču u zakonskom roku.        

 

Članak 75.

 

Centar ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

 

·       proračuna Općine Travnik

·       proračuna Kantona ( Županije )

·       proračuna Državnog-Federalnog Ministarstava

·       proračuna Turističke zajednice

·       donacija i dobrovoljnih priloga

·       sponzorstava pravnih i fizičkih osoba

·       izvornih prihoda o:p>

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka poslovanje ili pojedine aktivnosti Centra mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njegovi članovi.

 

Članak 76.

 

U financijskom planu Centra može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća pričuva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Centra.

Sredstvima tekuće pričuve raspolaže Upravno vijeće Centra.

 

Članak 77.

 

Višak prihoda nad rashodima Centra koristi se u svrhu promicanja i unapređenja rada Centra.

 

Članak 78.

 

Upravno vijeće Centra upravlja imovinom Centra s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

 

 
 

 

 

JAVNOST RADA CENTRA

 

Članak 79.

 

Javnost rada Centra osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela

Centra, objavom na oglasnoj ploči Centra odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

 

POSLOVNA TAJNA

 

Članak 80.

 

Poslovnu tajnu Centra čine isprave i podaci čije bi objavljivanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Centra i štetilo interesima i poslovnom ugledu Centra.

Predsjednik Upravnog vijeća određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Centru koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teže povreda radne dužnosti.

 

ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

 

Članak 81.

 

Centar obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Bosni I Hercegovini.

Posebnu brigu Centar vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

PRESTANAK RADA CENTRA

 

Članak 82.

 

Centar prestaje:

 

1.     odlukom osnivača o prestanku Centra

2.     pravomoćnošću sudske odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovan

3.     pripojenjem drugoj ustanovi ili trgovačkom društvu, spajanjem s drugom ustanovom ili       trgovačkim društvom, podjelom na dvije ili više ustanova, te pretvorbom u trgovačko društvo

4.     pravomoćnošću sudske odluke o ukidanju ustanove

5.     u drugim slučajevima predviđenim Zakonom

 

U slučajevima iz stavka 1. , točke 2., 3., i 4. ovog članka provodi se postupak likvidacije Centra uz odgovarajuću primjenu propisa.

Osnivač će donijeti odluku o prestanku Centra ako Centar djeluje suprotno odredbama Zakona, ovog Statuta ili ukoliko ne ispunjava zadatke zbog kojih je osnovan.

 

 

 

 

 

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 83.

 

Centar ima Statut i druge opće akte (Pravilnici, Odluke, Poslovnici).

 

Članak 84.

 

Statut i izmjene Statuta donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača, Upravno vijeće Centra dvotrećinskom većinom svih članova Vijeća.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Prijedlog za promjenu Statuta može dati Upravno vijeće Centra i ravnatelj uz obrazloženje Upravnom vijeću Centra.

O ovom prijedlogu izjašnjava se Upravno vijeće Centra većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 85.

 

Opće akte donosi Upravno vijeće Centra na prijedlog ravnatelja Centra.

Opći akti Centra moraju biti u suglasnosti o odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Poslovnik o radu Vijeća donosi Upravno vijeće na svojoj prvoj sjednici većinom glasova.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Upravno vijeće Centra.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Upravno vijeće svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

 

Članak 86.

 

Opći akti Centra su:

 

·       o ustrojstvu

·       o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

·       o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

·       o obračunu i isplati plaća, naknada i ostalih primanja

·       drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Upravnog vijeća

 

Članak 87.

 

Statut Centra objavljuje se u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči Centra.

Opći akti Centra oglašavaju se na oglasnoj ploči Centra.

Opći akti Centra stupaju na snagu danom donošenja.

 

Članak 88.

 

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Pojedine odredbe Statuta mogu se mijenjati samo na način  kako je samim Statutom utvrđeno.

 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 89.

 

Svaki član Centra kao i oni koji su u poslovnom ili kakvom drugom odnosu s Centrom dužni su postupati po ovom Statutu.

 

Članak 90.

 

Odredbe ovog Statuta su obvezne, a odluke donesene protivno njegovim odredbama nisu valjane ni punovažne.

 

Članak 91.

 

Pojedine odredbe ovog Statuta mogu se mijenjati samo kako je samim Statutom utvrđeno.

 

Članak 92.

 

Po donošenju, Statut se mora postaviti na javno mjesto unutar Centra te o njemu izvijestiti

svakog člana Centra.

Ravnatelj je dužan osigurati dovoljan broj primjeraka Statuta kako bi se svaki pojedini član Centra mogao s njim upoznati.

 

Članak 93.

 

O usvojenom Statutu ravnatelj ili predsjednik Upravnog vijeća Centra dužni su u roku od 30 dana izvijestiti Općinsko vijeće Travnik.

 

Članak 94.

 

Iznimno kad je potrebno pojedine odredbe usuglasiti sa Zakonom kao i u slučajevima kad su promjene organizacijskog karaktera, izmjene vrši Upravno vijeće Centra bez prethodne suglasnosti osnivača.

 

Članak 95.

 

Tko u svojem djelovanju unutar Centra prekrši odredbe ovog Statuta dužan je odgovarati za posljedice koje bi iz toga mogle proisteći.

O očiglednim i dokumentiranim posljedicama raspravlja, te o posebnim kaznenim mjerama odlučuje Upravno vijeće Centra.

Kaznene mjere mogu biti disciplinske i materijalne.

 

Članak 96.

 

Disciplinske mjere provode se prema posebnom Pravilniku.

Materijalne kaznene mjere poduzimaju se na temelju procjena počinjene štete, utvrđivanjem kazni za dokazanog počinitelja. O ovom raspravlja i odlučuje Upravno vijeće Centra ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova  Upravnog vijeća.

 

 

Članak 97.

 

Do donošenja općih akata iz članka 87. ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

 

Članak 98.

 

Centar je dužan uskladiti svoj ustroj i opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od tri mjeseca od donošenja ovog Statuta.

 

Članak 99.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila.

 

Članak 100.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasili ili na oglasnoj ploči Centra.Na osnovu članka 107.Zakona o radu /»Sl.novine FBiH» br.43/99;32/00/ i članka 83 Statuta HKC-a Nova Bila. Upravno vijeće donosi:

                             PRAVILNIK O RADU

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, u daljnjem tekstu, (Centra) uređuje se:
Zaključivanje ugovora o radu
Organizacija i sistematizacija poslova
Radno vrijeme i raspored radnog vremena
Odmori i odsustva
Plaće i naknade plaća
Izumi i tehnička unapređenja, naknada štete, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza zaposlenika, posebne odredbe o upravi i prelazne odredbe

II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

Članak 2.
Zaključivanjem ugovora o radu iuzmeđu Centra i zaposlenika zasniva se istovremeno i radni odnos.

Članak 3.
Osobe koje traži zaposlenje i zaposlenik koji zaključi ugovor o radu sa Centrom ne može biti stavljen  od strane Centra u nepovoljniji položaj zbog rase, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci, članstva ili ne članstva u sindikatu.

Članak 4.
Kada se u Centru ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa sa novim zaposlenikom, ravnatelj donosi odluku o zaključivanju ugovora sa novim zaposlenikom pod uvjetima iz ovog Pravilnika.
U cilju realizacije odluke iz predhodnog stava, ravnatelj može odlučiti da se oglas o zasnivanju radnog odnosa objavi u dnevnoj štampi i prijavi Zavodu za zapošljavanje.

Članak 5.
Ugovor o radu sa odabranim licem, budućim zaposlenikom, može se zaključiti:
-na neodređeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom;
-na određeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom
-na neodređeno i određeno vrijeme uz probni rad
-sa pripravnikom
-sa stranim državljaninom.
Bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, Centar može sa zainteresovanim licem zaključiti ugovor o volonterskom radu.
Centar može, pod određenim uvjetima, sa zainteresiranim licem zaključiti i ugovor o obavljanu privremenih i povremenih poslova.
Zaključivanje ugovora iz stava 1. do 3. ovog članka vrši se u skladu sa Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.

Članak 6.
Ugovor o radu zaključuje se u pismenoj formi i sadrži osnovne sastojke propisane Zakonom o radu i ovim Pravilnikom.

Članak 7.
Centar može uputiti zaposlenika na usavršavanje i osposobljavanje za rad.
Ravnatelj Centa određuje koji će se zaposlenici upućivati na usavršavanje  i osposobljavanje i pod kojim uvjetima.

Članak 8.
Centar može primati pripravnike za osposobljavanje za samostalan rad za poslove propisane člankom 10 i 11 ovog Pravilnika.

Članak 9.
Centar može, na zahtjev zainteresiranog lica zaključiti pismeni ugovor o volonterskom radu bez zasnivanja radnog odnosa i bez plaće.

III - ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA POSLOVA

Članak 10.
U cilju uspješnog obavljanja registrirane djelatnosti utvrđuje se sistematizacija  radnih mjesta prema potrebama Centra.

Članak 11.
Po sistematizaciji je predviđeno ukupno tri djelatnika:
-ravnatelj ,  (VSS ili VS)
-tajnik,    (VS ili SSS)
-program manager (VS ili SSS)
-pomoćni djelatnik   (SSS ili KV)

1.RAVNATELJ
Ravnatelj Centra organizira i rukovodi radom i poslovanjem Centra, i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Centra.
-Organizira, vodi rad i poslovanje Centra
-Predstavlja i zastupa Centar
-Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra
-Zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim                     tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
-Odgovara za zakonitost rada Centra
-provodi odluke Upravnog vijeća
-Odgovara za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Centru
-Odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju zaposlenika, o prestanku rada zaposlenika po prethodnom odobrenju Upravnog vijeća, a u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Centra
-Predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Centra
-Odlučuje o povjeri stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Centra
-Potpisuje poslovnu dokumentaciju
-Priprema, zajedno s predsjednikom Vijeća, sjednice Upravnog vijeća
-Podnosi Upravnom vijeću izvješće o svom radu, o radu Centra, najmanje jedanput godišnje, te predlaže mjere za unaprjeđenje organizacije rada Centra
-Priprema prijedloge akata koji su neophodno potrebni radi obavljanja poslova Centra
-Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Centra i Odlukama tijela Centra

2.TAJNIK
-Vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura
-Vodi evidenciju i izdaje putne naloge
-Realizira marketinške aktivnosti vezane za programu shemu Centra
-Sudjeluje u pripremi i realiziranju programskih aktivnosti Centra
-Realizira programske aktivnosti Centra za koje je Planom i programom određen kao nosilac aktivnosti s posebnim zaduženjem za rad sa djecom
-Organizira tehničku pripremu prostora za realiziranje programskih aktivnosti
-Zadužen je za održavanje scene, gledališta, fundusa i kancelarijskog prostora Centra
-Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
-Obavezan je štititi interese Centra i pridržavati se Pravila i općih normativnih akata kojima je reguliran rad u Ustanovi

3. PROGRAM MANAGER
-
Obavlja poslove vezane uz programske aktivnosti centra
-Pisanje originalnih dramskih tekstova, novinskih i web članaka i dr.
-Zadužen za: kazališnu produkciju, video produkciju, izradu scenarija i sl.
-Zadužen za konstantan rad na planiranju usavršavanja i poboljšanja programa
-Koordinira sa voditeljima, urednicima,novinarima,web urednicima na projektu
-Zadužen je i odgovara za tehničku relizaciji i organizaciju programa
-Izrada produkcijskih planova, dispozicija i scenoslijeda za potrebe projekta
-Izrađuje planove i procjene troškova prema uputama nadređenog
-Pronalazak i nabava rekvizita prije i tokom trajanja pojedinog programa
-Zadužen za unos u bazu podataka prema određenim kriterijima
-Izvršava sponzorske obveze prema uputama nadređenog
-Pomaže drugim djelatnicima centra oko obavljanja dnevnih zadataka centra
-Prema potrebama projekta obvezan za rad na terenu
-Izrada i sudjelovanje u montiranju priloga, jinglova i dr.reklamnog sadržaja
-Obvezan je profesionalno se usavršavati i pomagati novim kolegama
-Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
-Obvezan je štititi interese Centra i pridržavati se Pravila i općih normativnih akata kojima je reguliran rad u Ustanovi


4.POMOČNI DJELATNIK
-Obavlja sve daktilografske i arhivarske poslove vezane za rad Centra
-Signira poštu i uvodi u protokol
-Otprema svu poštu
-Priprema dokumentaciju knjigovodstvenom birou za izradu finansijskih izvještaja
-Vrši nabavku kancelarijskog materijala i sredstava za higijenu
-Organizira tehničku pripremu prostora za realiziranje programskih aktivnosti
-Zadužen je za održavanje scene, gledališta, fundusa i kancelarijskog prostora Centra
-Zadužen je za održavanje higijene Centra
-Vrši nadzor nad PP aparatima, elektro i vodovodne instalacije, te u slučaju neispravnosti istih obavještava ravnatelja
-Odgovoran je za ključeve koji se nalaze u portirnici
-Vodi evidenciju o dolasku i odlasku uposlenih (recepcionar)
-Obavlja kontrolu ulaska u zgradu Centra trećih lica u radnom vremenu i kontrolu ulaska trećih lica van radnog vremena
-Po potrebi učestvuje u pripremi i realiziranju programskih aktivnosti Centra
-Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja
-Obavezan je štititi interese Centra i pridržavati se Pravila i općih normativnih akata kojima je reguliran rad u Ustanovi

Članak 12.
Pored poslova iz predhodnog članka zaposlenik je dužan obavljati i druge poslove koje po prirodi profesije i radnog mjesta može obavljati zaposlenik i koje mu naredi ravnatelj.

IV - RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 13.
Centar sa zaposlenikom ugovara rad sa punim i nepunim radnim vremenom.
Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.
Puno dnevno radno vrijeme iznosi osam /8/ sati za pet /5/ radnih dana, ako posebnom odlukom ravnatelja  nije drugačije utvrđeno.
Ugovorom o radu sa zaposlenikom sa nepunim radnim vremenom utvrđuje se radno vrijeme i raspored radnog vremena.

Članak 14.
Dnevno radno vrijeme za zaposlenike sa punim radnim vremenom utvrdiće se Ugovorom o radu a u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.
Odmor u toku rada se  ne priznaje u redovno radno vrijeme, ukoliko se drugačije ne odredi odlukom ravnatelja.

Članak 15.
Zbog posebnosti djelatnosti kojom se bavi Centar, u Centru se može izvršiti preraspodjela radnog vremena tako da u toku jednog perioda traje duže , a tokom drugog perioda traje kraće od punog radnog vremena.
Odlukom ravnatelja Centra, a kada se ukaže potreba, uvodi se preraspodjela radnog vremena.
Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena prosječno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati u tjednu.

Članak 16.
U slučaju i pod uvjetima propisanim Zakonom  o radu i kolektivnim ugovorom u Centru se može uvesti rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad) a najduže 10 sati tjedno.
Prekovremeni rad uvodi se odlukom ravnatelja Centra.

Članak 17.
Rad u vremenu između 22. sata uvečer i 6 sati ujutro smatra se noćnim radom.
Noćni rad uvodi i određuje ravnatelj svojom odlukom.
Ako se rad organizuje u smjenama, osigurava se izmjena smjena, tako da zaposlenik radi noću uzastopno najviše jedan tjedan.

IV - ODMORI I ODSUSTVA

Članak 18.
U skladu sa Zakonom o radu  i kolektivnim ugovorom, Centar osigurava zaposlenicima slijedeće odmore u trajanju:
- u toku radnog vremena      30 minuta
- dnevni odmor između dva radna dana     12 sati
- tjedni odmor   24 sata
- godišnji odmor 18 dana

Članak 19.
Najmanji iznos godišnjeg odmora iz predhodnog članka uvećava se na osnovu dužine mirovinskog staža i to:
-od 5 do 10 godina 1 radni dan
-od 10 do 15 godina 2 radna dana
-od 15 do 20 godina 3 radna dana
-preko 20 godina 5 radnih dana

Članak 20.
Po osnovu uvjeta rada, rezultata rada kao i drugih kriterija ravnatelj Centra može odlučiti da se zaposleniku poveća godišnji odmor iz predhodnog člana do 5 radnih dana.
Odluku iz stava 1. ovog članka donosi ravnatelj Centra.

Članak 21.
Zaposlenik ima pravo na plaćeno odsustvo do 7 dana u toku kalendarske godine u slijedećim slučajevima:
-sklapanja braka 7   dana
-porođaja supruge 7  dana
-teže bolesti i smrti člana uže porodice 7  dana
-državnih praznika (koliko se utvrdi zakonom)
-vjerskih praznika  2  radna dana
Zaposleniku se može odobriti plaćeno odsustvo i u drugim slučajevima za vrijeme utvrđeno propisom Kantona ili odlukom ravnatelja, u skladu sa tim propisom.

Članak 22.
Zaposlenik može odsustvovati sa posla usljed spriječenosti za rad zbog bolesti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (bolovanje).
Odsustvovanje zbog bolovanja utvrđuje nadležni ljekar i evidentira se samo za radne dane.

Članak 23.
Centar može zaposleniku na njegov obrazložen zahtjevodobriti odsustvo bez naknade plaće – neplaćeno odsustvo – u trajanju najviše od  30 dana.
Za vrijeme iz stava 1.ovog članka prava i obaveze zaposlenika iz rada i po osnovu rada miruju.
Zaposlenik ima pravo na neplaćeno odsustvo u trajanju od 2 radna dana radi zadovoljavanja vjerskih potreba.

V - PLAĆE I NAKNADE

Članak 24.
Za obavljeni posao, prema organizaciji i sistematizaciji poslova, zaposleniku pripada plaća u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o plaćama.
Plaća iz prethodnog stava se sastoji od osnovne plaće, minulog rada i posebnih uvjeta na radu.
Osnovnu plaću zaposlenika predstavlja umnožak koeficijenta složenosti u koje je razvrstano radno mjesto zaposlenika i vrijednost koeficijenta izražene u KM.
Bliže odredbe o plaćama kao i koeficijenti složenosti radnog mjesta biće utvrđeni Pravilnikom o plaćama.

Članak 25.
Plaća iz predhodnog članka neće biti uvećavana po osnovu dodatka za prekovremeni rad zbog specifičnosti rada Centra a vezano uz član 15. ovog Pravilnika.

Članak 26.
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće  za vrijeme kada ne radi iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ovim Pravilnikom.
U skladu sa predhodnim stavom i ovim Pravilnikom zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće srazmjerno vremenu provedenom na odmoru, odnosno odsustvu ili prekidu rada za vrijeme:
-godišnjeg odmora 
-plaćenog odsustva i praznika
-školovanja i prekvalifikacije na koje ga je uputio Centar
-prekid rada.

Članak 27.
Naknada za bolovanje do 42 dana plaća se u visini  80%/ plaće isplaćene zaposleniku za mjesec koji predhodi mjesecu u kojem je nastupila spriječenost za rad ili u visini od 100 % osnovice za vrijeme bolovanja zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, trudnoće i transplatacije.
Naknada obračunata na način iz predhodnog stava ovog članka ne može biti niža od najniže plaća važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.

Članak 28.
Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće koja ne tereti Centar nego se obračanuva na teret drugog pravnog lica i refundira se od tog pravnog lica radi odsustvovanja zaposlenika  sa posla u slučaju:
-bolovanja preko 42 dana
-obavljanja javne funkcije
-drugim slučajevima
Isplaćene naknade iz stava 1. ovog članka na osnovu posebnog propisa refundiraju se od nadležnog zdravstvenog zavoda-fonda, i drugog organa koji je pozvao zaposlenika zbog čega je morao odsustvovati sa posla.

Članak 29.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova koji nastaju upućivanjem zaposlenika na službeno putovanje.

Članak 30.
Pod službenim putovanjem iz članka 29.ovog Pravilnika podrazumjeva se putovanje van mjesta redovnog zaposlenja zaposlenika u zemlji i inostranstvu radi obavljanja određenog službenog posla za Centar a koje zaposleniku upućenom na to putovanje prouzrokuje posebne troškove.
Nalog za službeno putovanje izdaje ravnatelj Centra. Ili od njega ovlašteno lice.

Članak 31.
Izdaci za naknadu troškova službenog putovanja obuhvaćaju troškove za :
-ishranu
-smještaj
-naknadu troškova prevoza
-ostali troškovi
Naknada troškova za ishranu priznaje se zaposleniku u visini dnevnice, a troškovi smještaja i prevoza u visini računa za te troškove na način ovim Pravilnikom.

Članak 32.
Zaposlenik ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje i to:
-jednu dnevnicu za svaka 24 sata ako putovanje traje više dana
-jednu dnevnicu ako putovanje prelazi 12 sati
-pola dnevnice ako putovanje traje 8 do 12 sati.

Članak 33.
Iznos dnevnica u zemlji iznosi 50 KM.
Iznos dnevnice u inostranstvu utvrđuje se posebnim rješenjem Vlade Federacije koji se objavljuje u Službenim novinama.

Članak 34.
U slučaju nastanka ostalih troškova na službenom putovanju / takse, telefonski računi.../
Isti se priznaju i obračunavaju na osnovu računa ili drugih dokumenata.

Članak 35.
Centar isplaćuje  plaće i naknade iz ovog Pravilnika u periodu najduže od  30 dana po isteku njeseca za koji se vrši obračun i isplata.

Članak 36.
U Centru se vode evidencije o plaćama na nivou Centra  i pojedinačne za svakog zaposlenika elektronski.
Pojedinačne plaće nisu javne.

Članak 37.
Plaće i naknade iz ovog Pravilnika unose se u ugovor o radu prilikom njegovog zaključivanja.

VI - IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Članak 38.
Centar ima pravo otkupa izuma i tehničkih unapređenja kojeg je zaposlenik ostvario na radu i u vezi sa radom, u skladu sa Zakonom o radu.

VII - NAKNADA ŠTETE

Članak 39.
Šteta koju zaposlenik prouzrokuje Centru na radu i u vezi sa radom dužan je nadoknaditi u skladu sa Zakonom.
Ako se naknada štete ne može utvrditi  u tačnom iznosu Centar će imenovati komisiju da odredi štetu u paušalnom iznosu.

VIII - TEŠKE POVREDE RADNOG ODNOSA

Članak 40.
Teške povrede radnog odnosa zbog kojih se daje otkaz zaposleniku su:
-odavanje poslovne tajne Centra,
-neizvršavanje naređenja rukovodioca ili ravnatelja Centra,
-svaka radnja koja na bilo koji način nanosi štetu ili narušava ugled Centra,
-neopravdano izostajanje sa posla duže od tri (3) dana uzastopno ili duže od šest (6) dana sa prekidima u toku kalendarske godine,
Odluku o prestanku radnog odnosa donosi ravnatelj Centra.
Sve druge povrede radnih obaveza i dužnosti smatraju se lakšim povredama radnog odnosa zbog kojih ravnatelj Centra može izreći disciplinsku mjeru umanjenja plaće za 10% do 30% za mjesec kada je povreda učinjena.

IX - PRESTANAK UGOVORA O RADU

Članak 41.
Ugovor o radu prestaje na način propisan Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.
Ako ugovor prestaje otkazom otkazni rok traje za zaposlenika:
-do 5 godina staža  15 dana
-od 5 do 10 godina staža 30 dana
-od 10 do 15 godina staža  45 dana
-od 15 do 20 godina staža  60 dana
-preko 20 godina 90  dana
Otkazni rok iz predhodnog stava na može biti kraći  od 15 dana niti duži od 6 mjeseci.

Članak 42.
Zaposlenik koji je sa Centrom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme a kojem Centar otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika, ima pravo na otpremninu  u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine predhodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa Centrom.
Otpremnina iz predhodnog stava utvrđuje se u iznosu od najmanje jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada u Centru. 

X - OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Članak 43.
O pravima i obavezama zaposlenika u Centru odlučuje ravnatelj Centra ili drugo ovlašteno lice.
U slučaju povrede prava zaposlenika, a prije traženja zaštite kod nadležnog suda, zaposlenik i Centar će pokušati mirno rješavanje radnog spora.
U postupku mirnog rješavanja spora iz predhodnog stava može se posavjetovati sa  vijećem zaposlenika ili povjeriti rješavanje spora arbitraži.

XI - POSEBNE ODREDBE O ORGANU UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA

Članak 44.
Centar ima Upravno vijeće od tri člana koje imenuje osnivač.
Članovi Upravnog vijeća  imaju pravo na naknadu utvrđanu posebnom odlukom.

Članak 45.
Centar ima Nadzorni odbor od tri člana koje imanuje osnivač.
Prava i obaveze članova Nadzornog odbora regulirana su Zakonom o ustanovama i Pravilima Centra.
U Nadzornom odboru je jedan član iz reda zaposlenika Centra.

Članak 46.
Centar ima ravnatelja.
Prava, obveze i odgovornosti ravnatelja utvrđena su Statutom Centra.

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.
Ravnatelj Centra dužan je u roku od 3 mjeseca od dana davanja saglasnosti na ovaj Pravilnik od strane osnivača ponuditi zaposlenicima zaključivanje ugovora o radu iz ovog Pravilnika

Članak 48.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravno vijeće.

Članak 49.
Izmjene i dopune Pravilnika vršit će se na način i po postupku njegovog donošenja.

Članak 50.
Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti na isti od strane osnivača.
Broj:01-1 / 06                                                                               
U Novoj Biloj
03. siječnja 2006.g.                                           
           

                                                                                           

                                                                                     


 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                                                                            

                                                                                                  

 

 

 

 

Manifestacije


Glazbena škola


Mala škola puhačaPlesna škola


Limena glazba


Kazalište


 
     ANKETA
X-Poll
Hrvatski kulturni centar "Nova Bila" treba više da se bavi:

Njegovanjem tradicije
Uvezivanjem s drugim kulturnim institucijama
Edukacijom mladih
Ništa od navedenogPogledaj rezultate